Information angående COVID-19

IMPORTANT INFORMATION // VIKTIG INFORMATION (svenska nedan)

Dear Guild members,

Surely, no one has missed the fact that the corona pandemic has reached Sweden and currently we are experiencing an extraordinary situation where many quick decisions are made. The K-Guild strives to follow directives from Kemicentrum, The Student Union at LTH and government authorities.

Right now we are able to hold smaller events in Gallien, but the house supervisor has decided to not allow pubs and sittings because of the current circumstances, since the infection risk is considered to high. The possibility to hold events at Kemicentrum may be limited further, which is a fact we simply will have to act according to. There is a risk that Kemicentrum will be shut down entirely and therefore it is recommended to retrieve necessary course literature that you may have stored in your lockers at Kemicentrum. The Student Board is continuously following up on the situation by having a dialogue with the governing bodies of Kemicentrum and will send out further information if the circumstances changes.

The information we have received from The Student Union at LTH is that we should continue with our activities while working actively to reduce risk, and focusing on everyone’s well-being. The reason we are currently choosing to have events, albeit adapted to the circumstances, is to help maintain students social needs, since it may be very tough to stay isolated at home without any physical social connections. The nations of Lund has decided to cancel all night clubs, and The Student Union at LTH is following their example. The K-Guild will not organize any banquets or nightly parties.

The Student Board would like all guild members to pay close attention to new information and be ready adapt to quick changes in routines. When new directives concerning the K-Guilds activities arrives to the Guild Board, we will send out further updates. We will not send out safety information about the coronavirus however. We refer to The Public Health Agency of Sweden and Lund University for the latest directives and findings about Corona. We urge you to stay updated by following the Staff Pages at Lund University and the FAQ about COVID-19 from The Public Health Agency of Sweden (see the attached links at the bottom of the message). Please also activate notifications on Canvas, so you don’t miss any important information.

The Student Board has continuous contact with The Student Union at LTH and Lund University through Director of Studies Sophie Manner. The Student Board will continue to have meetings and will get back to you with more information about how Board Meetings and Guild Meetings will be organized.

The Student Board takes this situation very seriously. We think the K-guild should take it’s social responsibility and try to slow down the spread of Corona. Since this is a highly unusual situation, there are different approaches. Take responsibility and keep updated about official government and university advice to minimize spread of the virus and respect the people who are worried. Together we can stay strong and take care of each other through this situation.

Staff Pages at Lund University continuously updated about the coronavirus situation : https://www.staff.lu.se/…/the-university-makes-a-transition…

Information from The Public Health Agency of Sweden
https://www.folkhalsomyndigheten.se/…/communicabl…/covid-19/

Regards
The K-Guild Student Board

—————————–

Hej kära Sektionsmedlemmar,
ingen kan ha missat att Coronapandemin har nått Sverige. Vi befinner oss i en extraordinär situation där snabba beslut gör att saker kan ändras väldigt snabbt. K-sektionen strävar efter att följa de direktiv som kommer från myndigheter, Teknologkåren centralt och ansvariga för Kemicentrums lokaler.

Just nu är det tillåtet att anordna mindre kvällsevent i Gallien, men husansvariga har beslutat att pubar och sittningar inte är tillåtna under rådande omständigheter då smittrisken anses vara för stor. Vår möjlighet att hålla i evenemang på Kemicentrum kan komma att begränsas ytterligare, vilket är ett faktum vi helt enkelt får förhålla oss till. Det finns en risk att hela Kemicentrum snabbt stängs ned, varför det rekommenderas att kurslitteratur som förvaras i skåp på Kemicentrum hämtas. Styrelsen för en kontinuerlig dialog med styrande organ på Kemicentrum och kommer att informera om omständigheter ändras. Tillsvidare krävs LU-kortet för att komma in på Kemicentrum dygnet runt.

Det Styrelsen fått till sig från Teknologkåren centralt är att vi bör fortsätta med vår verksamhet med ett aktivt tänk kring riskreducering, och med fokus på att alla funktionärer och gäster på evenemang skall känna sig trygga och bekväma. Anledningen till att man än så länge väljer att fortsätta ha event, om än anpassade, är för att värna om studenternas studiesociala hälsa, då det kan kännas väldigt jobbigt att vara isolerad hemma på grund av förlusten av sociala sammanhang. Nationerna har valt att ställa in alla nattklubbar, och Teknologkåren följer deras exempel. K-sektionen kommer tillsvidare inte att arrangera sittningar eller eftersläpp ens i lokaler utanför Kemicentrum.

Styrelsen vill att alla Sektionsmedlemmar är extra uppmärksamma på ny information och är beredda på att anpassa sig snabbt. När nya direktiv angående sektionsverksamhet kommer till Styrelsen så kommer vi att uppdatera er. Sektionen kommer dock inte att skicka ut säkerhetsinformation rörande Corona. För detta hänvisar Sektionen till Folkhälsomyndigheten, Lunds Universitet och LTHs hemsida för de senaste direktiven och rönen angående Corona. Vi uppmanar er också att hålla er uppdaterade via medarbetarwebben (se bifogad länk) och Canvas. Aktivera notiser på Canvas för att inte missa viktig information som kan komma där.

Styrelsen har löpande kontakt med Teknologkåren centralt, och Lunds Universitet genom Studierektor Sophie Manner. Styrelsen kommer att fortsätta ha möten och återkommer med mer information kring hur Protokollmöten och Sektionsmöten kommer att anordnas.

Styrelsen tar situationen på stort allvar. Situationen är i konstant förändring, och det är omöjligt att förutspå hur läget kommer att se ut ens i en nära framtid. Vi i Styrelsen gör så gott vi kan med informationen vi har i dagsläget, och ber er att ha förståelse för att många frågor saknar svar.

Styrelsen anser att Sektionen bör ta sitt samhällsansvar och bromsa smittspridningen. Då detta är en obekant och oförutsägbar tid kan man hantera situationen på olika sätt. Ta ert personliga ansvar och håll er uppdaterade kring officiella råd för att minimera smittspridning, samt respektera de personer som är oroliga. Tillsammans kan vi stötta och ta hand om varandra genom detta!

LTHs hemsida angående Coronaviruset:
http://www.lth.se/covid19/

Medarbetarwebben: https://www.medarbetarwebben.lu.se/…/universitetet-gar-over…

Viktig information från Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/…/aktuella-ut…/covid-19/

Har ni några frågor eller funderingar kan ni maila styrelse@ksek.se

Vänligen,
The Student Board