Styrdokument

Sektionens styrdokument beskriver hur Sektionen fungerar och ska styras, och är framröstade av Sektionens medlemmar. Stadgarna utgör grunden för Sektionens styrdokument och reglerar därmed Sektionens verksamhet. Reglementet är ett tillägg till stadgarna där tillämpningar och övriga föreskrifter finns. I reglementet står till exempel alla utskott, poster, och dess åtaganden beskrivna. Policys beskriver specifika delar av Sektionens verksamhet, och riktlinjer är en vägvisning för hur Sektionens funktionärer ska arbeta.

Stadgarna, reglementet och policys kan bara ändras på Sektionsmöten. För att en stadgaändring ska träda i kraft behöver den röstas igenom på två på varandra följanden Sektionsmöten. Riktlinjer kan ändras på Styrelsens protokollmöten.

I filarkivet hittar du mallar för att skriva nya styrdokument

Sektionens miljöhandlingsplan är inte ett styrdokument, utan ett dokument som uppdateras årligen och beskriver hur Sektionen kontinuerligt planerar att jobba för en mer hållbar verksamhet.